I. Postanowienia Ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Miłośników Kowar 
§ 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
§ 3. Siedzibą naczelnych władz Stowarzyszenia jest miasto Kowary 
§ 4. Stowarzyszenie może tworzyć na terenie jednostki organizacyjnej
§ 5. Stowarzyszenie posiada osobowość Prawną 
§ 6. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych, krajowych i międzynarodowych, których cele i zadania są pokrewne

II. Cele i środki działania

§ 7. Celem stowarzyszenia jest:
a) propagowanie miasta Kowar, w kraju i poza jego granicami, w tym walorów turystycznych i krajobrazowych Kowar i okolic, a także jego historii
b) współudział w pracach z związanych z ochroną środowiska, w tym ochronę wód, powietrza, ziemi i krajobrazu
c) współpraca z pobliskimi miejscowościami w kraju i zagranicą
d) współpraca z władzami miasta i innymi organizacjami w sprawach dotyczących problemów ekologicznych, zagospodarowania przestrzennego miasta itd.
e) prowadzenie działalności wydawniczej
f) zorganizowanie i prowadzenie ośrodka tradycji będącego zaczątkiem muzeum miejskiego
§ 8 Dla osiągnięcia swoich celów stowarzyszenie prowadzi akcję informacyjno-propagandową oraz organizuje pracę intelektualną i odczytowo -wydawniczą
Ponadto inspiruje inicjatywy gospodarcze i kulturalne.
W skład Ośrodka Towarzystwa wejdą:
- Salon tradycji i wystaw
-Punkt informacyjno-prasowy
-Klub ekologii i ochrony zabytków
-Kluby międzynarodowe:

  • Karkonoski klub polsko-niemiecki
  • Karkonoski klub polsko-czeski

i inne(z możliwością przekształcenia się w wyższe formy organizacyjne w ramach Towarzystwa). 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
§10.1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych oraz członków kół szkolnych
2. Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi
§11. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna która:
a) przyjmie statut Stowarzyszenia i daje temu wyraz w swej działalności oraz złoży deklarację
b) wykazuje czynny i twórczy wkład w zakresie celów Stowarzyszenia
§ 12. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a) czynnego i biernego wyboru do organów Stowarzyszenia,
b) korzystania urządzeń i udogodnień Stowarzyszenia
c) noszenia odznaki Stowarzyszenia 

d) podejmowanie inicjatyw i zgłaszanie wniosków
e) posiadania legitymacji Stowarzyszenia 
§ 13.1 Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a) przestrzeganie postanowień statutu i regulaminu Stowarzyszenia oraz stosowanie się do uchwał i zarządzeń jego organów
b) branie czynnego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia
c) regularne opłacanie składek członkowskich 
2. Pełnienie przez członków Stowarzyszenia funkcji we władzach z wyboru jest honorowe
§ 14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, jeżeli złoży oświadczenie o solidaryzowaniu się z celami Stowarzyszenia i zobowiąże się do płacenia zadeklarowanej składki
§ 15.1. Członkiem honorowym może być osoba, która w toku wieloletniej działalności szczególnie zasłużyła się dla rozwoju Stowarzyszenia
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu
3. Członkowie honorowi mają wszystkie  prawa członków zwyczajnych i nie opłacają składek członkowskich
4. Utrata godności członka honorowego następuje w takim samym trybie jak nadanie tego tytułu.
§ 16.1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
1) Śmierci członka
2) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym
3) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi, po uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia
4) skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok
5) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a) nieprzestrzegania postanowień statutu lub uchwał i zarządzeń organów Stowarzyszenia
b) działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Od decyzji Zarządu o skreślenie bądź wykluczenie ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od walnego zebrania członków 
§ 17. Organami Stowarzyszenia są:  

a) Walne Zebranie członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
§ 18. Organami koła są:

1) Walne zebranie członków koła

2) Zarząd Koła

§ 19. Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykle większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego
§ 20. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 4 lata

IV. Organy naczelne

§ 21.1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:
a) uchwalenie wytycznych działalności Stowarzyszenia 
b) uchwalenie zmian statutu
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań oraz planów gospodarczych i finansowych
d) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu
e) nadawanie godności członka honorowego,
f) uchwalenie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
g) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku 
h) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członków
i) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości
§ 22. Walne Zebranie członków odbywa się co najmniej raz na rok i zwoływane jest przez Zarząd, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków 
§23.1. Walne Zebranie członków wybiera 3-5 członków zarządu
2. Ze swego grona Zarząd Przewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza
§ 24. Zarząd jest naczelnym organem wykonawczym Stowarzyszenia i kieruje jego pracą
§ 25. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania 
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków
4) uchwalanie regulaminów wewnętrznych 
5) zarządzanie majątkiem
§ 26. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, a jego uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu
§ 27. Komisja rewizyjna składa się z 2-3 członków, która ze swego grona wybiera przewodniczącego
§ 28. Komisja Rewizyjna jest stałym organem kontrolującym całą działalność Stowarzyszenia i czuwa nad przestrzeganiem statutu
§ 29.Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo udziału we wszystkich posiedzeniach i pracach Zarządu z głosem doradczym

V. Fundusz i majątek Stowarzyszenia

§ 30. Fundusz Stowarzyszenia składa się z:
1) wpływów ze składek członkowskich
2) dotacji i zapisów
3) dochodów z imprez
4) wpływów z działalności wydawczej
5) darowizn
6) subwencji
§ 31. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości oraz ruchomości 
§ 32. Właścicielem całego majątku jest Stowarzyszenie i majątek ten może być używany wyłącznie na realizację celów statutowych
§ 33. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku oraz do innych zobowiązań wymagane jest działanie co najmniej dwóch członków Zarządu jednocześnie.

VI. Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić przez Uchwałę Walnego Zebrania członków większością 2/3 głosów
§ 35. Walne Zebranie członków rozwiązując Stowarzyszenie decyduje jednocześnie o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.