S towarzyszenie powstało w wyniku dążeń ludzi, mieszkańców Kowar, chcących zrobić coś dla swojego miasta. Inicjatorami powstania SMK byli Jerzy Sauer, Krzysztof Sawicki, Czesław Mikicki, Bożena Nowosielska, do pierwszego spotkania doszło w październiku 1992 r. w mieszkaniu Jurka Sauera przy ul. Sanatoryjnej nr 13. Wtedy padł pomysł powołania organizacji społecznej. Przygotowaniem projektu Statutu i zorganizowania zebrania założycielskiego zajął się Czesław Mikicki.

25 czerwca 1993 r. w kowarskim ratuszu odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Miłośników Kowar. Wśród członków założycieli byli Władysław Adamski (Dyrektor ZPR-1), Marceli Droździewicz, Franciszek Gawor (dyrektor ds. technicznych ZPR-1), Mariola I Jerzy Jakubów, Marek Jiruska (Burmistrz Kowar), Michał Leja, Mieczysław Ławer, Czesław Mikicki, Bożena Nowosielska, Dariusz Rajkowski, Jerzy Sauer, Krzysztof Sawicki, Teresa Gregorczyk – Skibińska, Mariola Tatowicz, Jerzy Wroński, Zbigniew Zagóra.
Zebraniu przewodniczył Jerzy Sauer. Uczestnicy na spotkaniu podkreślali, że powołanie takiej organizacji w Kowarach jest potrzebne, gdyż miasto będzie się przekształcało z przemysłowego w turystyczne. Nowo powołana organizacja powinna zająć się promocją miasta, opracowywaniem i wydawaniem folderów i informatorów, a także organizacją w Kowarach izby pamięci (mini muzeum) górnictwa i kuźnictwa.
Uczestnicy zebrania zaakceptowali projekt Statutu Stowarzyszenia. Ustalono, że tymczasową siedzibą SMK będzie budynek Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja 1a. Powołany został Komitet Założycielski, który zajął się sprawami organizacyjnymi, w tym złożeniem wniosku o rejestrację w sądzie. 
W skład Komitetu Założycielskiego wybrano:

 • Jerzy Sauer – przewodniczący
 • Czesław Mikicki – z-ca przewodniczącego
 • Krzysztof Sawicki – skarbnik
 • Mariola Jakubów – sekretarz
 • Dariusz Rajkowski – członek.


       W dniu 13 sierpnia 1993 r. Komitet Założycielski złożył w Sądzie Wojewódzkim w Jeleniej Górze wniosek o rejestrację Stowarzyszenia. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego z dnia 30 września 1993 r. sygnatura akt Ns Rej St. 42/93 Organizacja została wpisana do rejestru Stowarzyszeń.
Pierwsze Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Miłośników Kowar odbyło się 10 listopada 1993 r. Komitet założycielski przedstawił informacje o dokonaniu rejestracji SMK. Na zebraniu zastanawiano się nad wykorzystaniem Kuriera Kowarskiego w celu informowania mieszkańców o historii Kowar, konieczności nawiązania współpracy z sąsiadami Czechami i Niemcami. Możliwościami udostępnienia kowarskich sztolni turystom. Postanowiono wystąpić do władz miejskich o nieodpłatne przekazanie w użytkowanie wieczyste działki wraz z budynkiem na własność, położonym w Kowarach przy ul. Górniczej 1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 150/93 budynek wraz z działką został przekazany Stowarzyszeniu Miłośników Kowar.
Na zebraniu ustalono także składki członkowskie, dla osób fizycznych 50 tys. kwartalnie, a dla osób prawnych 10-krotność stawki osób fizycznych. Na koniec wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną.
Zaproponowano, żeby do Zarządu weszły wszystkie osoby będące w Komitecie Założycielskim. W głosowaniu tajnym 3 osoby wstrzymały się, 15 osób było za wnioskiem. W skład Komisji Rewizyjnej wybrano Władysława Adamskiego, Jerzego Wrońskiego i Mariolę Tatowicz, która na pierwszym posiedzeniu komisji została przewodniczącą. Zarząd SMK w tym składzie funkcjonował do 1997 r., spotykał się przynajmniej raz w kwartale. Na walnym zebraniu członków w dniu 23 czerwca 1997 r. na skutek rezygnacji Dariusza Rajkowskiego z członkostwa w Zarządzie, wybrano na jego miejsce Artura Gillera, który jednocześnie objął funkcję skarbnika, komisja rewizyjna pozostała bez zmian.
Przez całą kadencję Zarząd i członkowie SMK skupieni byli na remoncie budynku siedziby Stowarzyszenia przy ul. Górniczej1 oraz szukaniu sponsorów i pieniędzy. Zarząd pracował w tym składzie do roku 2002. 22 maja 2002 r. odbyło się w kawiarni „Urszulka” Zgromadzenie członków SMK, w czasie którego dokonano wyboru nowego zarządu i komisji rewizyjnej. Członkowie udzielili absolutorium dla ustępującego zarządu. W głosowaniu tajnym zgromadzenie dokonało wyboru zarządu i komisji rewizyjnej na lata 2002 – 2006. W nowym zarządzie znaleźli się:

 • Krzysztof Sawicki – prezes
 • Jerzy Sauer – zastępca
 • Ireneusz Kwiatosz – skarbnik
 • Janina Janota – sekretarz
 • Gabriela Kolaszt – członek.

     Skład komisji rewizyjnej:

 • Jerzy Wroński – przewodniczący
 • Włodzimierz Chmiel – zastępca
 • Michał Leja – członek


   Na zebraniu dyskutowano nad zintensyfikowaniem prac związanych z uruchomieniem kowarskiego muzeum górnictwa i kuźnictwa. Włączenie się w organizację imprez o charakterze kulturalnym. Uczestnicy zgromadzenia pozytywnie ocenili dotychczasową współpracę z władzami miasta. Pod koniec 2003 r. SMK liczyło 34 członków. W ostatnich latach pożegnaliśmy na zawsze dwóch członków założycieli Stowarzyszenia: Marcelego Droździewicza i Marka Jiruskę. 
Od 2006 roku zmienił się skład zarządu SMK. Przewodniczącą w tej kadencji jest Gabriela Kolaszt, wiceprzewodniczcyn Jan Wojdan, sekretarzem Bogumiła Donhefner, skarbnikiem Ireneusz Kwiatosz, członkiem zarządu został Jerzy Sauer. Skład Komisji rewizyjnej: Jerzy Wroński – przewodniczący, Elżbieta Radomska i Jerzy Chitro – członkowie