Podstawowe cele i zadania określa Statut Stowarzyszenia uchwalony w czerwcu 1993 r.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania statutowe poprzez
» propagowanie miasta Kowary, w kraju i za granicą, w tym walorów turystycznych i krajobrazowych Kowar i okolic, a także jego bogatej historii
» współpraca z polskimi miejscowościami w kraju i za granicą
» współpraca z władzami miasta i innymi organizacjami w sprawach dotyczących problemów ekologicznych, zagospodarowania przestrzennego miasta
» prowadzenie działalności wydawniczej, zorganizowanie i prowadzenie ośrodka tradycji, będącego zaczątkiem muzeum miejskiego.
» Promowanie miejscowych artystów poprzez organizację wystaw i koncertów Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie prowadzi akcje informacyjno – propagandową oraz organizuje prace intelektualne – odczytowo-wydawnicze.

Stowarzyszenie współpracuje z Muzeum Karkonoskim i Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze. Majątek Stowarzyszenia stanowi budynek przy ul. Górniczej wraz z działką oraz działką niezabudowaną przy ul. Pocztowej, Fundusze pochodzą z dotacji, wpływów ze sprzedaży wydawnictw, darowizn, składek członkowskich.

 

Szczegółowe cele:

  • poznanie najbliższego środowiska;
  • dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i kulturowej najbliższej okolicy;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
  • uwrażliwienie na wartości kulturowe środowiska rodzinnego, wspólnoty rodzinnej;
  • dostrzeganie specyfiki kulturowej regionu i jego tradycji;
  • wyzwalanie aktywności artystycznej  i umożliwianie kreatywnego; uczestnictwa  w wydarzeniach kulturowych;
  • budzenie zainteresowania historią i kulturą własnego środowiska i regionu (" małej ojczyzny");
  • kształtowanie emocjonalnego związku z regionem z równoczesnym kształtowaniem patriotyzmu;
  • wzbogacanie więzi kulturowych, historycznych, etnicznych i narodowych;
  • rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału  w życiu wspólnot: rodzinnej, klasowej, szkolnej, lokalnej;
  • uświadomienie znaczenia zachowania i pomnażania dziedzictwa kulturowego jako wartości materialnej i duchowej danej wspólnoty;
  • kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń wraz z potrzeba ochrony tradycji;
  • rozwój wyobraźni, fantazji oraz ekspresji artystycznej w różnych dziedzinach
   i dyscyplinach kultury ( teatr, muzyka, plastyka, taniec);

 

Naczelnym celem edukacji  regionalnej jest kształtowanie identyfikacji regionalnej – poczucia własnej tożsamości regionalnej – jako podstawy stałego zaangażowania w życie własnego regionu (okolicy) i prawdziwego otwarcia na inne wspólnoty i kultury.

 

Wyposażanie w zasób wiedzy w zakresie poznawania, chronienia, wzbogacania i eksponowania różnych aspektów (płaszczyzn) własnego regionu (przyrodniczego, etnicznego, historycznego, kulturowego itp.) w ścisłym związku z rzeczywistością narodową, państwową i międzynarodową.

 

Rozpoznawanie, akceptowanie, respektowanie i upowszechnianie różnorodnych wartości tkwiących we własnym regionie  (kulturowych, społecznych, przyrodniczych, itp.) w powiązaniu z wartościami narodowymi, państwowymi oraz ogólnoludzkimi.

 

Kształtowanie postawy łączącej w sobie postawę regionalizmu z postawą uniwersalizmu (autentycznego otwarcia, zrozumienia, tolerancji w stosunku do innych społeczności i kultur).

 

 

Wzbogacanie doświadczeń ludzi zmierzających do przygotowania ich do pełnienia różnych ról społecznych w regionie.